Proces technologiczny oczyszczania ścieków

Mechaniczno-biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z/s przy ul. Tarnogórskiej 67

Technologia oczyszczania ścieków.

Ścieki surowe – komunalne pochodzące z miejscowości objętych siecią kanalizacyjną spływają grawitacyjnie do pompowni ścieków surowych P1. Do pompowni P1 spływają również ścieki dowożone do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi i odbieranymi przez automatyczny punkt zlewny ścieków dowożonych PZ. Ścieki dowożone są czasowo magazynowane w zbiorniku ścieków dowożonych ZD. Odpływ tych ścieków do pompowni P1 realizowany jest w sposób grawitacyjny poprzez otwarcie zasuwy zabudowanej na kanalizacji grawitacyjnej. Wszystkie ścieki dopływające do pompowni P1 poddane zostają wstępnemu mechanicznemu oczyszczeniu z najgrubszych ciał stałych (skratek) za pomocą zainstalowanego sita pionowego. Zabudowano sito pionowe o prześwicie oczek około 6 mm. W pompowni zamontowano pompy służące do przetłaczania ścieków na zestawy do mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskowniki SSP) zabudowane w budynku technicznym BT. Zabudowano dwa bliźniacze zestawy do mechanicznego oczyszczania ścieków składające się z sita o prześwicie oczek około 3 mm oraz piaskownika. Odpady zatrzymane na zestawach są magazynowane w pojemnikach, a następnie przekazywane specjalistycznej firmie w celu odbioru, transportu i przetwarzania odpadów.

Następnie ścieki przepływają do pompowni technologicznej P2, skąd są przetłaczane do komory retencji zbiornika zespolonego ZZ. Komora retencji zbiornika zespolonego ZZ jest wyposażona w pompy wirowe zatapialne służące do okresowego pompowania ścieków do bioreaktorów oraz mieszadło zatapialne służące do ujednolicania składu ścieków podczyszczonych. Z komory retencji ścieki poprzez układ trzech pomp zatapialnych pracujących w układzie równoległym będą przetłaczane po 2 razy w ciągu doby do komór zbiorników Z1, Z2 (po 2cykle oczyszczania ścieków – w ciągu doby z trzech komór bioreaktora – SBR1, SBR2, SBR3).

W zbiornikach oczyszczalni Z1 (SBR1, SBR2) i Z2 (SBR3, SBR4-nieczynny) ścieki są oczyszczane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Powietrze do napowietrzania ścieków dostarczają dmuchawy zainstalowane w pomieszczeniu dmuchaw budynki technicznego BT. Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą dyfuzorów membranowych, podających sprężone powietrze w postaci drobnych pęcherzyków.

Oczyszczanie biologiczne prowadzone jest w bioreaktorach typu SBR przy cyklicznym charakterze pracy. Komory reaktorów umożliwiają oprócz utleniania związków organicznych również usuwanie związków azotu przez nitryfikację i denitryfikację oraz usuwanie związków fosforu dzięki odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. Ze względu na konieczność wysokiego stopnia oczyszczenia ścieków ze związku fosforu do bioreaktorów przewidziano dawkowanie koagulanta typu PIX. W celu utrzymania osadu biologicznego w stanie zawieszonym, w ściekach w trakcie procesu denitryfikacji w bioreaktorach uruchamiane są mieszadła zatapialne.

Oczyszczone ścieki z bioreaktorów odprowadzane są w sposób grawitacyjny za pomocą dekanterów. Spust ścieków następuje automatycznie poprzez opuszczenie dekantera. Osad nadmierny biologiczny wytwarzany w procesie oczyszczania biologicznego jest stabilizowany tlenowo w komorze stabilizacji osadu. Do komory osadu jest on doprowadzany pompami suchymi zainstalowanymi w pompowni suchej osadu zbiornika ZZ oczyszczalni. Powietrze niezbędne do prowadzenia procesów tlenowej stabilizacji dostarczają dmuchawy usytuaowane w budynku technicznym. W komorze stabilizacji osadu zabudowany jest również dekanter przeznaczony do odprowadzania wody nadosadowej.

Osad nadmierny kierowany jest na stację odwadniania i higienizacji osadu SOiHO umieszczoną w budynku technicznym w celu jego odwodnienia na mechanicznej prasie taśmowej. Odwodniony osad kierowany jest przenośnikiem do kontenera i przekazywany specjalistycznej firmie w celu odbioru, transportu i przetwarzania odpadów.

Parametry Oczyszczalni Ścieków:

  • Przepustowość oczyszczalni ścieków Ożarowice:  Qśr d = 2 500 m3/d
  • Równoważna liczba mieszkańców: RLM = 20 833
  • Udział ścieków dowożonych w ilości ogółem oczyszczonych ścieków przez oczyszczalnie: ok. 10%