Ochrona danych osobowych

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – aktualizacja z dnia 01.08.2018 r.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” z/s w Ożarowicach, adres:, ul. Tarnogórska 67, 42-625 Ożarowice.
Mogą Państwo kontaktować się z administratorem poprzez email na adres: sekretariat@osozarowice.pl lub w formie pisemnej na ww. adres Zakładu.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Samorządowego Zakładu Budżetowego pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Panem Markiem Woźniak – Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Zakładzie Budżetowym pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” za pomocą adresu e-mail: wozniakmarek@op.pl

II. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

III. Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt II odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Samorządowym Zakładem Budżetowym pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Samorządowym Zakładem Budżetowym pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”.
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IV. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

V. Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VI. Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy – do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.