O Zakładzie

Informacje ogólne

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” został utworzony  Uchwałą Nr III/11/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dn. 22.02.2016r.
Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: 42-625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67.
Zakład jest jednostką organizacyjną Związku nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie zakładu budżetowego.
Zakład samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, Związek jest jego organem założycielskim.
Celem działania Zakładu jest wykonywanie zadań  Związku  w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin należących do Związku w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez eksploatacjęe urządzeń służących oczyszczaniu ścieków komunalnych z wyłączeniem realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – Samorządowy Zakład Budżetowy ma nadany numer REGON: 363799683  i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 645-25-45-907.
Ogólny nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Związku.