Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice

Podstawowe informacje

Informacje ogólne

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice” został utworzony  Uchwałą Nr III/11/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dn. 22.02.2016r.
Siedziba Zakładu mieści się pod adresem: 42-625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67.
Zakład jest jednostką organizacyjną Związku nie posiadającą osobowości prawnej prowadzoną w formie zakładu budżetowego.
Zakład samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, Związek jest jego organem założycielskim.
Celem działania Zakładu jest wykonywanie zadań  Związku  w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin należących do Związku w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez eksploatacjęe urządzeń służących oczyszczaniu ścieków komunalnych z wyłączeniem realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice – Samorządowy Zakład Budżetowy ma nadany numer REGON: 363799683  i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 645-25-45-907.
Ogólny nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Związku.

Przedmiot i zakres działalności

Obszarem działania Zakładu jest obszar w granicach administracyjnych gmin członków Związku tj. Gmina Mierzęcice i Gmina Ożarowice.
Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych a w szczególności:

  1. przyjmowanie i oczyszczanie ścieków;
  2. utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących oczyszczaniu ścieków;
  3. prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej;
  4. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przedmiotu działalności oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń.

Majątek Zakładu

Składniki majątkowe zostały przekazane Umową o ustanowienie nieodpłatnego prawa użytkowania przez gminy członków Związku tj. Gminę Mierzęcice i Gminę Ożarowice na rzecz Związku Komunalnego Gmin – Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice. (Repertorium A numer 447/2016 z dn. 22.02.2016 r.).
Natomiast Uchwałą Nr III/11/2016 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin - Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice z dn. 22.02.2016r. majątek ten został przekazany w nieodpłatne użytkowanie  Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu pn. „Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice”.
Zakład, prowadząc działalność, gospodaruje wyodrębnionymi w tym celu składnikami majątkowymi, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowując szczególną staranność przy ich wykorzystaniu.