Dla klienta

Obsługa stacji zlewczej

Instrukcja obsługi dla dostawcy

 1. Przyłączyć wąż spustowy giętki do beczki asenizacyjnej i otworzyć zasuwę w beczce.
 2. Przyłożyć identyfikator (kartę) do pola odczytowego i przytrzymać ok. 2sekundy. Odczekać czas potrzebny na zrzut ścieków do stacji.
 3. System na podstawie identyfikatora dostawcy decyduje, czy zasuwa pneumatyczna zostaje otwarta czy zamknięta.
 4. Jeśli dostawa zostaje przyjęta dokonywany jest pomiar ilości zrzucanych ścieków oraz pomiar parametrów takich jak: pH i konduktywności.Dostawa może zostać przerwana, gdy zostaną przekroczone graniczne progi parametrów tj.: pH i konduktywności.
 5. Po wyświetleniu komunikatu o zakończeniu zrzutu:
  – ponownie przyłożyć identyfikator (kartę) do pola odczytowego i przytrzymać ok. 2 sekundy.
  – zamknąć zasuwę na beczce asenizacyjnej, odpiąć wąż i unieść go aby resztki ścieków spłynęły do stacji. Czas na opróżnienie węża wynosi ok. 60sekund. Po tym czasie zasuwa stacji zostanie zamknięta.
 6. Odebrać wydruk przez dostawcę i zgłosić się do służb oczyszczalni ścieków.

Dostawa może zostać nieprzyjęta z następujących powodów:

 • dostawca ma ustawioną blokadę,
 • przekroczono limit kontyngentu, wyznaczony dla dostawcy,
 • przekroczono graniczne progi parametrów: pH i konduktywności,
 • nie zidentyfikowano przewoźnika,
 • awaria stacji.

Uwaga

 • Do stacji zlewczej ścieki należy podawać wyłącznie grawitacyjnie.
 • Zabrania się opróżniania samochodów asenizacyjnych za pomocą pomp.

W przypadku ścieków z bardzo dużą ilością skratek należy jednorazowo zlewać ścieki w ilości nie większej niż 8m3.